ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η ρύπανση του νερού και γενικότερα η διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελεί ένα ζήτημα, που στο πέρασμα του χρόνου κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον όλων και κάνει ακόμη πιο άμεση την ανάγκη για λύση. Η κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το περιβάλλον σήμερα και η συνεχής επιδείνωση της, αποδεικνύεται από την ύπαρξη της στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Ως εκπαιδευτικοί λοιπόν, κρίνοντας επιτακτική την εμπλοκή των παιδιών με το συγκεκριμένο ζήτημα και τη δημιουργία σε αυτούς οικολογικής συνείδησης, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την παρούσα ιστοεξερεύνηση. Σε καμιά περίπτωση δε θέλαμε να δώσουμε στα παιδιά ένα πλήθος ακατέργαστων πληροφοριών αλλά μέσα από την ενσυναίσθηση, την αυτενέργεια, την προσωπική έρευνα και τη εξαγωγή συμπερασμάτων να οδηγηθούν στη σταδιακή κατάκτηση της απαιτούμενης γνώσης. Για αυτόν τον λόγο οι στόχοι δεν ήταν αυστηρά καθορισμένοι, αλλά ευέλικτοι με ικανότητα προσαρμογής στο εκάστοτε επίπεδο των μαθητών.
Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση προτείνεται κυρίως για μαθητές Δ΄ με Ε΄ Δημοτικού λόγω του ότι οι ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των διαφόρων δραστηριοτήτων ανταποκρίνονται περισσότερο στο γνωστικό και αναπτυξιακό επίπεδο των συγκεκριμένων τάξεων. Επίσης συνδέονται με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γεωγραφίας αντίστοιχα. Οι ώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων είναι 5-6 και προτείνουμε να διεξαχθούν στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης, καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργηθεί κανένα εμπόδιο στη ροή των υπολοίπων μαθημάτων. Κατανοούμε ότι κάθε τάξη έχει τις δικές της απαιτήσεις και τους δικούς της ρυθμούς και για αυτό τον λόγο, όλες οι προτάσεις μας δεν είναι απόλυτες αλλά επιδέχονται τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Η παρούσα εργασία χαρακτηρίζεται από διαθεματικότητα, καθώς οι δραστηριότητες εμπλέκουν διάφορα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος.
Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω της συγκεκριμένης ιστοεξερεύνησης είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας
  • Διαχείριση και οργάνωση πολλών πληροφοριών.
  • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
  • Σύγκριση και εξαγωγή συμπερασμάτων.
  • Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
  • Ικανότητα παρουσίασης και γνωστοποίησης των ευρημάτων της ερευνάς τους.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

Για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της παρούσας ιστοεξερεύνησης, απαραίτητη είναι η εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο. Ειδικότερα η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η περιήγηση στο διαδίκτυο, η ικανότητα χρήσης διαφόρων προγραμμάτων όπως του κειμενογράφου, καθώς και εκτύπωσης εικόνων και πινάκων είναι πλέον απαιτούμενα για την επίτευξη όλων των εργασιών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ:

Για να εργαστούν τα παιδιά και να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες τους, χωρίζονται σε ομάδες, κάτι το οποίο έχει γίνει. Ωστόσο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις, ως προς τη διάταξη των ομάδων αν κρίνει ότι κάτι τέτοιο θα ευνοήσει την τάξη του.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:

Εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάτι που καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη εργαστηρίου υπολογιστών στο σχολείο. Βέβαια κάποιες από τις εργασίες για τις δραστηριότητες μπορούν να διεξαχθούν και μέσα στην τάξη καθώς και εκτός του σχολείου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License